terug naar projectenoverzicht

Schoon water bij de Duinboeren

Looptijd: 2010-
Projectpartners: CLM en DLV Plant
Doel: Doelstellingen Schoon Water 2008-2010

In het Schoon Water 2007-2009 project is het doel reductie van de belasting van het grondwater met bestrijdingsmiddelen, zodanig dat het grondwater zonder aanvullende geavanceerde zuivering geschikt is voor bereiding tot drinkwater in water beschermingsgebieden.

Voor de periode 2008 t/m 2010 gelden de volgende aanvullende doelstellingen:

In het gebied (figuur 1 projectgebied): verspreiding/implementatie van enkele slimme, kansrijke maatregelen in de landbouw. Als kansrijke maatregelen zijn aangeduid die maatregelen die niet alleen voordeel opleveren voor de waterkwaliteit, maar ook voor de teler/loonwerker. Dat dit doel realistisch is, blijkt uit het rapport ‘Win-win kansen van Schoon Water maatregelen’.

figuur1

De meest kansrijke maatregelen betreffen zowel technische oplossingen (nieuwe emissiearme apparatuur met sterke reductie in drift en dosering) alsook toepassing van meer kennis (preciezer gebruik, lagere doseringen, vervanging van probleemstoffen door minder milieubelastende middelen). Verspreiding van de verschillende maatregelen vereist een specifieke werkwijze per maatregel (zie de aanbevelingen in het rapport ‘Win-win kansen van Schoon Water maatregelen (Gooijer e.a. 2006).
Het project ‘Schoon Water bij de Duinboeren legt hierbij de nadruk op de intensieve open teelten, gras en maïs en boomteelt.

Deze doelen leveren tevens een bijdrage aan de implementatie van de Europese KRW. Ze hebben een strategisch belang omdat het:de telers en loonwerkers bewust maakt van de problematiek; draagvlak creëert voor aanpak van de problematiek en hen handelingsperspectief biedt met concrete maatregelen.

Resultaten:

I Kennis en houding

  • In het gebied zijn circa 850 land- en tuinbouwbedrijven. Al deze bedrijven hebben weet van het project Schoon Water bij de Duinboeren.
  • Alle gemeenten in het projectgebied zijn geïnformeerd over de inspanningen die geleverd zijn door de land- en tuinbouw op het gebied van Schoon Water.
  • De totale oppervlakte land- en tuinbouwgrond waar informatie is verspreid en maatregelen ten behoeve van Schoon Water kunnen worden toegepast is circa 6.500 ha. Streven is op 25% van dit areaal kennis toegepast te zien en te bewerkstelligen dat er een positieve grondhouding is.
  • 150 deelnemers aan het project Schoon Water bij de Duinboeren. Deze deelnemers gaan actief met de aangeboden kennis aan de gang, al dan niet in samenwerking met de loonwerker.
  • Er zijn 200 agrarische ondernemers die een demonstratiebijeenkomst hebben bezocht.

II Gedrag: en er naar handelen

  • Er zijn 100 ondernemers die zelf of via de loonwerkers andere middelen spuiten, lage doseringen, meer mechanisch;
  • 30% van de zelfspuitende telers en 30% van de loonwerkers werkt met emissiereducerende technieken.
  • Er hebben 9 demonstratiebijeenkomsten plaatsgevonden voor gras/maïs/akkerbouw, boomteelt en vollegrondsgroente.
  • Er is een prestatiemeting uitgevoerd

Link: schoon-water.nl

Bijlagen:
Bijeenkomst gebruik rugspuiten

Rugspuiten