top of page
IMG_1699.jpg
Stichting_edited.png

Missie en visie 2030

- Missie, Visie en Strategie 2030 –

Missie

De missie geeft aan waarom De Duinboeren bestaan, wat de essentie/ziel van de organisatie is.

De Missie van de Duinboeren luidt:
Vitale agrarische en gebiedsgerichte bedrijven werken in harmonie met natuur en landschap op een volhoudbare manier aan producten en diensten die maatschappelijk door burger, consument en overheid gewaardeerd worden.

Visie

De visie wordt weergegeven door de kernwaarden waar de Duinboeren voor staan, de kernkwaliteiten die de Duinboeren bezitten en de stip op de horizon die het doel is.

Kernwaarden

Kernwaarden geven weer waar de Duinboeren voor staan. Ze vormen een leidsnoer en bindmiddel.

De kernwaarden van de Duinboeren zijn:

 • Vitale bedrijven

 • Zorgzaamheid

 • Leefbaarheid

 • wederzijds respect

 • Samen doen

 

Toelichting:

 • Vitale bedrijven betekent dat bedrijven kunnen blijven voortbestaan, zich kunnen

 • blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden en er toekomst is voor jonge boeren. Vitale bedrijven impliceert ook kernwaarden als ondernemerschap en zakelijkheid.

 •  Zorgzaamheidgeldtinbredezin:voordebedrijven,productenenhetgebied. o Leefbaarheid betekent het gebied leefbaar houden voor mens en natuur.

 • Bij wederzijds respect gaat het om respect zowel intern, tussen de Duinboeren

 • onderling, als extern tussen de Duinboeren en consumenten/burgers/overheden. o SamendoenhoudtindatdeDuinboerenhetsamenmetelkaardoen,maarook

 • samen met burgers, consumenten en gebiedspartijen.

Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten geven aan waar de Duinboeren goed in zijn of zelfs in uitblinken. Dit hebben de Duinboeren in huis om de Missie en Visie te doen slagen.

De belangrijkste kernkwaliteiten van de Duinboeren zijn:

 • Kwaliteitsproducten leveren

 • Verbinden

 • Denken in kansen

 • Zorgzaam zijn

 • Passie

 • Gastvrij

 

Toelichting:

 • Zorgzaam zijn: De Duinboeren dragen zorg voor de bedrijven, voor landschap ennatuur en voor de leefbaarheid van het gebied en zijn daarmee gebiedsversterkend.

 • Kwaliteitsproducten: het leveren van een hoge kwaliteit aan producten en diensten.

 • Verbinden: De Duinboeren verbinden zich niet alleen onderling, maar ook met het gebied, de natuur, de inwoners, gebiedsorganisaties en overheden.

 • Denken in kansen: Duinboeren zijn creatief en maken gebruik van mogelijkheden die er zijn.

 • Passie: De Duinboeren pakken met enthousiasme zaken aan.

 • Gastvrij: De Duinboeren zijn open en ontvangen graag bezoekers op hun bedrijven en in het gebied.

Stip op de horizon

De stip op de horizon is het ultieme doel waar De Duinboeren naar streven.

De stip op de horizon voor de Duinboeren luidt:
Alle producten en diensten van de Duinboeren worden met zorg voor natuur en landschap geproduceerd en herkenbaar in de regio van Brabant Stad vermarkt.

Toelichting: Dit leidt tot behoud van de boeren en van het gebied. Er is een samenhang en evenwicht tussen Boer, Gebied en Consument/Product.

Strategie, doelen

Bij de doelen komen een aantal thema’s naar voren waar de uiteindelijke doelen van de Duinboeren op gericht zijn.

Die thema’s zijn:

 • •Bedrijven: Vitaal en toekomstbestendig

 • Concrete projecten om bedrijven toekomstperspectief te bieden. (water, ruilverkaveling, pachtprijzen, duurzame energie, natuurinclusief)

 • Werkgroepen op thema of per (sub)gebied • Gebied

 • Boer en landschap in evenwicht brengen. B.v. behoud melkveehouderij (zie ook projecten hierboven genoemd)

 • Overheden en terrein-beherende organisaties het verhaal van de Duinboeren vertellen en bewegen om dat verhaal mogelijk te maken (en intussen hun eigen doelen realiseren)

 • Zelf gebied beheren • Consument/product

 • Verbinding/belevingvoorconsumentenbieden

 • Educatie op (basis)scholen, mede gericht op het vinden van voldoende ondernemers die zich ook in de toekomst in het gebied willen inzetten.

 • Open dagen organiseren

 • Verhaal vertellen aan burgers/consumenten, gericht op begrip en waardering o Verbreding assortiment Duinboeren 

 • Communicatie

 • Duinboerenzichtbaardermaken

 • Verhaal vertellen aan burgers/consumenten/overheden/TBO’s

 • Producten/diensten bekend maken/marketing/streekproduct promoten. o Ook communicatie onderling verbeteren

 • Jaarlijks terugkerend promotie-evenement Duinboerendag

bottom of page