terug naar projectenoverzicht

Schoon water 2007-2009

Naam: Schoon water 2007-2009
Looptijd: 2007-2009
Projectpartners: CLM en DLV-plant
Doel: In het huidige Schoon Water project is het doel reductie van de belasting van het grondwater met bestrijdingsmiddelen, zodanig dat het grondwater zonder aanvullende geavanceerde zuivering geschikt is voor bereiding tot drinkwater.

Voor de periode 2007 t/m 2009 gelden de volgende doelstellingen:

 1. Binnen de zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden: verankering van de reeds ontwikkelde maatregelen ter reductie van gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen in de landbouw en niet-landbouw en het op gang brengen van innovatie waar dit nog nodig is.
 2. In de hele provincie: verspreiding/implementatie van enkele slimme, kansrijke maatregelen in de landbouw. Als kansrijke maatregelen zijn aangeduid die maatregelen die niet alleen voordeel opleveren voor de waterkwaliteit, maar ook voor de teler/loonwerker. Dat dit doel realistisch is, blijkt uit het rapport ‘Win-win-win kansen van Schoon Water maatregelen’
  De meest kansrijke maatregelen betreffen zowel technische oplossingen (nieuwe emissiearme apparatuur met sterke reductie in drift en dosering) alsook toepassing van meer kennis (preciezer gebruik, lagere doseringen, vervanging van probleemstoffen door minder milieubelastende middelen). Verspreiding van de verschillende maatregelen vereist een specifieke werkwijze per maatregel (zie de aanbevelingen in het rapport ‘Win-win kansen van Schoon Water maatregelen (Gooijer e.a. 2006).
 3. Waterkwaliteit in relatie tot bestrijdingsmiddelengebruik op de kaart zetten.
  Een gezamenlijke campagne (‘Schoon Water is onze zorg’) gericht op de Brabantse landbouw (plantaardige sectoren), kan provinciebreed zorgen voor bewustwording van de problematiek van bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater. Dat biedt enerzijds voedingsbodem om die problematiek mee te wegen bij beslissingen op bedrijfsniveau, anderzijds creëert de campagne draagvlak voor aanpak van de problematiek. Zijdelings richt de communicatie zich ook op niet-landbouw

Deze doelen leveren tevens een bijdrage aan de implementatie van de Europese kader richtlijn water (KRW). Ze hebben een strategisch belang omdat het:

 • De telers en loonwerkers bewust maakt van de problematiek;
 • Draagvlak creëert voor aanpak van de problematiek en hen handelingsperspectief biedt met concrete maatregelen.

Resultaten:

Dit deelproject leidt tot de volgende ambitieuze resultaten en producten:

 • Aanschaf en toepassing van nieuwe spuittechnieken op zo’n 30 telers- en loonwerkbedrijven. Gestreefd wordt naar een verdeling van ca. 50% loonwerkers en 50% telers.
 • Met advies en stimulering van win-win maatregelen bereikt het project in totaal zo’n 20% van de bedrijven in de plantaardige sector in Noord-Brabant, waarvan ca. 1.500 telers en ca. 200 loonwerkers. De bedrijven zijn naar rato verdeeld over de waterschapsgebieden. Hun bedrijfsvoering en bestrijdingsmiddelengebruik vindt plaats in de beïnvloedingsgebieden van VHR- en natuurgebieden.
 • Zo’n driekwart van de bereikte bedrijven registreert gedurende het groeiseizoen welke maatregelen en bespuitingen zij daadwerkelijk uitvoeren in de gewasbescherming. De registraties worden verwerkt in de jaarrapportages. Op basis van de registraties wordt berekend welke winst dit oplevert voor de bedrijven en voor de waterkwaliteit in de regio.

Link: www.schoon-water.nl