terug naar projectenoverzicht

Koe, bodem, blad; zuurstof voor de stad

Duinboeren werken momenteel aan de voorbereiding van een nieuw project: Gebiedskringloop.

Sterk is de uitvoeringskracht van de Duinboeren; er gaat werkelijk een schop de grond in; de motivatie komt van onderop. Samen met een kennisinstelling als het Louis Bolk Instituut wordt opgedane kennis geobjectiveerd en overdraagbaar gemaakt.
15 november werd het draagvlak voor dit project verder versterkt tijdens een boerenbijeenkomst waarop voor thema’s kon worden ingetekend.
Belangrijk is het integrale perspectief: geen losse maatregelen maar een systeemaanpak waarbij meerdere sectoren hun steentje bijdragen. Alleen zo kan de huidige CO2-, stikstof-, fosfaat-, biodiversiteit-, waterkwaliteit- discussie duurzaam worden opgelost.

 

Opgave

De stad, de bevolking, wil niet alleen gevoed worden met hoogwaardige en lekkere producten, maar heeft ook behoefte aan een fraai landschap voor recreatie. Daarbij zijn maatschappelijke diensten gewenst als: minder uitstoot van stikstof en CO2, koeien in de wei, een goede waterkwaliteit, meer biodiversiteit, wateropvang en een bodem die vruchtbaar blijft. Samen te vatten als: balans in het buitengebied.

Hoe die balans te bereiken? Belangrijke schakel is het sluiten van nabije kringlopen; daarmee gaat de regio de ecologische draagkracht niet te buiten. Wat houdt dat onder meer in? Bijvoorbeeld in het Duinboerengebied een evenwicht tussen boomteelt die kwaliteitsmest vraagt en (vaste) mest producerende sectoren. Of akkerbouwers die voederbieten telen voor melkveehouders. Regionale kringlopen; waardoor invoer van ver weg afneemt (kunstmest, krachtvoer etc.). Dit raakt gevestigde belangen, de huidige sectorale grondconcurrentie en ingesleten manieren van werken.

Duinboeren gaan deze uitdaging aan ingebed in een Gebiedsplan aanpak. Verdere informatie volgt.