terug naar projectenoverzicht

Algemene ledenvergadering Stichting Duinboeren – 6 november 2019

Afgelopen 6 november jl. hadden alle Duinboeren de mogelijkheid om bijgepraat te worden over de activiteiten van het afgelopen jaar en alvast een te horen wat er voor 2020 op het programma staat. De volle zaal bij De Beukenhof werd welkom geheten door de voorzitter, Sjaak Sprangers, die aangaf dat er met de uitvoering van het Gebiedsplan Duinboeren volop activiteiten in gang zijn gezet.

Omgevingsprojecten

Een aantal van deze activiteiten werden door Henk Antonissen toegelicht. Zo wordt er gewerkt aan de afronding van Kavelruil Brokkenbroek, waarbij een aantal agrariërs hun huiskavel hebben kunnen verbeteren en gezamenlijk een bijdrage leveren aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Vergelijkbare projecten zijn ook opgestart in het Helvoirts Broek, De Moer en Tilburg Noord.

Daarnaast lopen er nog projecten op het gebied van Agroforestry, Bomenteelt in stroken en wordt er een vervolgproject op Carbon Valley voorbereid.

Door Sander Vermeer is toegelicht hoe het project Jonge Boeren de bedrijfsopvolgers ondersteund met kennis, inzicht in hun eigen netwerk en communicatie op en rond het bedrijf.

Vanuit Orbis was Steven Haarbosch aanwezig die de aanwezigen kort wees op alle groene regelingen die er beschikbaar zijn;

  • Erven plus: voor erven in het buitengebied, mogelijkheden voor beplanting en nestkasten.
  • Subsidieregeling natuur: voor de aanleg van nieuwe elementen.
  • Stika regeling: voor aanleg en onderhoud van nieuwe en bestaande landschapselementen. Biedt drie soorten vergoedingen; aanleg, onderhoud en waardedaling of opbrengstderving.
  • Groen ontwikkelfonds Brabant. Omvorming naar natuur in Natuurnetwerk en Ondernemend Natuurnetwerk.
  • ANLB: Via de collectieven, budget beschikbaar voor organische stof verhoging op bouwland.
  • SNL: voor natuurbeheer in Natuurnetwerk Brabant, vlak dekkend en landschapselementen.
  • Biodiversiteit en leefgebieden: grotere projecten voor biodiversiteitsverbetering.
  • Leefgebied voor de bij: Vergroten van het leefgebied van de bij.

Bij interesse kan contact met hem worden opgenomen op 06-21223247 of via steven@orbis.nl

Werkgroepen

Met het samengaan van het ‘Netwerk bij de Duinboeren achterom’ en de ‘Stichting Duinboeren’ zijn er verschillende werkgroepen ontstaan ligt Hannelore van Rijswijk toe, zoals Recreatie en Streekproducten. Samen willen we werken aan een betere herkenbaarheid en een impuls voor de toekomst van de bedrijven en het gebied rondom de Loonse en Drunense Duinen.

Naast deze werkgroepen zijn er vanuit het gebiedsplan nog meer werkgroepen ontstaan. Mari van Drunen geeft aan dat er een groep van 35 melkveehouders interesse heeft getoond in het samen vermarkten van hun melk. Onder de werknaam ‘Duinzuivel’ is een oriëntatie opgestart naar welke producten in de markt gezet kunnen worden en hoe er verbondenheid met burgers gecreëerd kan worden.

Ook is er een groep vleesveehouders geïnteresseerd in het gezamenlijk vermarkten van hun vlees. Jan Denissen geeft aan dat ze onder de naam ‘Duinvlees’ gaan bekijken hoe rundvee, vleesvarkens, schapen en andere dieren in de regio afgezet kunnen worden.

Om bestaande en nieuwe streekproducten af te zetten worden diverse kanalen in beeld gebracht. Jan Schapendonk geeft aan dat er contact is geweest met Horesca Smulders/Streekgoed, RIJP en de Plus in Udenhout. Met name vanuit logistiek oogpunt lijkt het verstandig om aan te sluiten bij een bestaand netwerk of platform.

Mocht er interesse zijn om aan te sluiten of mee te denken bij een of meerdere werkgroepen, mail dan naar info@duinboeren.nl.

Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij

Sjaak Sprangers geeft aan dat met de Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij een aparte rechtsvorm is opgezet om het risico van de uitvoering van het Gebiedsplan Duinboeren niet bij de Stichting Duinboeren onder te hoeven brengen. Frederiek van Lienen geeft aan dat de Gebiedsonderneming externe financiering heeft georganiseerd vanuit het Gieskes Strijbisfonds en hiermee, aangevuld met bijdragen van de gebiedspartijen en subsidies, projecten kan opsta rten ten behoeve van de versterking van de (verbrede)landbouwbedrijven in het Duinboeren gebied.

Marketing en Branding

Om de Duinboeren een boost te geven en opnieuw in de markt te zetten wordt door Crecs, Mountain Design en Sietske Klooster gewerkt aan de marketing en branding. Ter vergadering zijn de eerste ontwerpen voor Duingoed weergegeven. Eind 2019 en begin 2020 zal hieraan verder gewerkt worden, waarna het bestuur over de vernieuwde marketingstrategie zal beslissen.

Door Frank Verhoeven van Boerenverstand is een toelichting gegeven op kringlooplandbouw, Kritische Prestatie Indicatoren en de borging hiervan. De centrale boodschap was zelf als gebied initiatief nemen en laten zien op welke maatschappelijke diensten de agrarische sector kan inspelen. Zie zijn website http://www.boerenverstand.nl/boerenverstand/

Dorieke Goodijk gaat de komende maanden aan de slag met het uitwerken van de Pilot Praktijkproject Biodiversiteit in Midden-Brabant. Vanuit het project Brabants Bodem van de Provincie Noord Brabant is de opdracht gegeven om met agrariërs en diverse organisaties aan de slag te gaan met de maatschappelijke opgave om duurzamer en natuurinclusiever te boeren. Dorieke is hiervoor op zoek naar melkveehouders die mee willen denken hoe deze pilot vormgegeven kan worden op het gebied van maatschappelijk draagvlak, verbod glyfosaat, grondgebondenheid, vergunningen, kaderrichtlijn water, PlanetProof, enz. Mocht je hier interesse in hebben, mail dan naar info@duinboeren.nl.