Kavelruil voor natuurontwikkeling

Stichting Duinboeren heeft het initiatief genomen voor natuurontwikkeling in het Brokkenbroek en Helvoirts Broek-Noord. In dit gebied heeft het Groen Ontwikkelfonds percelen, die daarbij kunnen worden ingezet als ruilgrond (zie kaart). Agrarische ondernemers en particulieren die interesse hebben om natuur te ontwikkelen, bijvoorbeeld met particulier natuurbeheer, of door inzet van particuliere gronden, en in een vrijwillige kavelruil willen meedoen, worden uitgenodigd om op deze advertentie te reageren. De toedeling/verkoop van de GOB gronden gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Dit betekent dat iedereen die aan de natuurontwikkeling wil meedoen dit kenbaar kan maken. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de hoeveelheid natuur die wordt ontwikkeld.

Interesse om mee te doen?

Neem dan voor 28 juni 2018 contact op met:

Emiel Anssems
info@duinboeren.nl
06 2019 8614

Agrarisch waterbeheer

5 jarige beheercontracten: aanmelden voor 10 augustus

Na een pilotjaar 2016 heeft Collectief Midden-Brabant een groot budget om 5 jarige beheercontracten met grondgebruikers af te sluiten. Deze contracten gaan op 1 januari 2017 in.

Laat geen kans voorbij gaan en neem deel aan Agrarisch Waterbeheer en meld u aan voor 10 augustus. Om het u gemakkelijk te maken organiseren we in u omgeving intekenmomenten.

Wilt u deelnemen: graag een mailtje naar: Willy de Vries: wagmdevries57@gmail.com

20160729 Infoblad agrarisch waterbeheer Collectief Midden-Brabant

 

 

Natuur voor Boer en Burger

Naam: Natuur voor boer en burger
Looptijd: 2003-2005
Projectpartners: Lokale vrijwilligers organisaties IVN

Doel

Doel van het project is om het agrarisch natuurbeheer rond de Loonse en Drunense Duinen te versterken, meer vrijwilligers en boeren te betrekken, planmatig tewerk gaan dmv bedrijfsnatuurplannen, kennis bij boeren en vrijwilligers vergroten- ook van cultuurhistorie- dmv excursies en cursussen. Samenwerking boeren en vrijwilligers bevorderen. Draagvlak bij burgers vergroten Samenwerking met prisma versterken.

Resultaten

 • Cursussen agrarisch natuurbeheer
 • Diverse folders
 • Informatieborden op het erf van de diverse deelnemers
 • Samenwerking tussen boeren en vrijwilligers

Evenwichtige verschraling van natuurgronden (fase 2)

Naam: Evenwichtige verschraling van natuurgronden (fase 2)
Looptijd: 2004-2005
Projectpartners: Louis Bolks Instituut Natuurmonumenten ZLTO

Doel

In Nederland schakelen sommige gronden om van landbouw naar natuur. Doel van dit project is om naast gecontroleerde verschraling -met versneld verhoogde natuurwaarden- (hoofddoel) ook gedurende lange tijd nog landbouwkundig interessante opbrengsten mogelijk te maken. Zo ontstaat een wederzijds voordeel én wederzijdse betrokkenheid tussen boeren en natuurorganisaties. Middel hiertoe is een specifieke wijze van bemesten en beheer welke tot op heden nog niet wordt toegepast en van landelijk belang is. Het sluit aan bij concepten als ‘Boeren met natuur’

Resultaten

 • Onderbouwde praktijkhandreiking voor de doelgroep: hoe gecontroleerd te verschralen met versneld verhoogde natuurwaarden plus gedurende lange tijd nog landbouwkundig interessante opbrengsten mogelijk maken.
 • Wederzijdse betrokkenheid tussen boeren en natuurorganisaties.
 • Aandacht voor kostenvergelijking t.o.v. andere inrichtingsvormen zoals afgraven.

Landschapsfonds Rond d’n Duin

Naam: Landschapsfonds Rond d’n Duin
Looptijd: Opgericht in 2004-

Doel

Het Overlegplatform Duinboeren wil een regionaal groenfonds in het leven roepen. Opzet is dat bedrijven, gemeenten en particulieren door middel van een lidmaatschap, sponsoring of verplichting tot natuurcompensatie geld in het fonds storten. Met het rendement dat het fonds oplevert worden de boeren voor het leveren van groene diensten uitbetaald. Op deze manier kunnen er persoonlijke contracten gesloten worden met boeren die gebaseerd zijn op de mogelijkheden van de streek. Het project Giersbergen-De Margriet zal dienen als pilot voor het betrekken van gemeenten bij groene diensten.

Resultaten

Het fonds is door tegenvallende fondswerving in 2004 van koers verandert en sindsdien alleen formeel actief als ondersteunende organisatie van het projectbureau. Er zijn een aantal projecten uitgevoerd:

 • Campagne Bloemrijke akkerranden Giersbergen Margriet
 • Campagne natuurwandelroute Brokkenbroek
 • Fotowedstrijd ‘parels van het landschap’

Ganzenfourageergebied Vughtse Gement

Naam: Ganzenfourageergebied Vughtse Gement
Looptijd: 2006-
Projectpartners: Particuliere beheerders in de Vughtse Gement

Doel

Aanvragen en verwerken van PSAN pakketten. Voor particuliere beheerders van het ganzenfourageergebied worden jaarlijks beheerpakketten aangevraagd bij Dienst Regelingen. Met de boeren wordt afgestemd welk beheer er wordt toegepast en alle pacht en eigendomsgegevens worden geactualiseerd. Daarnaast wordt in het veld gekeken of er wordt gedaan aan de eisen van de regeling.

Vogelwerkgroep Duinboeren Cromvoirt

 • Naam: Vogelwerkgroep Duinboeren Cromvoirt
  Looptijd: Opgericht in 2006
  Projectpartners: diverse duinboeren

Doel

Het beter georganiseerd opzetten van het vrijwilligerswerk, uitgevoerd ten behoeve van de bescherming van de weidevogels. De Duinboeren faciliteren de secretariële ondersteuning voor de werkgroep.

Resultaten

 • Een organisatie met 25 actieve vrijwilligers. Een beheersconvenant met de gemeente Vught over het beheer van, voor weidevogels waardevolle, terreinen.

Documenten

Groene en Blauwe Diensten

Naam: Groene en Blauwe Diensten
Looptijd: 2010-2012
Opdrachtgever: Bureau Praedium, ANV het Groene Woud

In het kader van het stimuleringsregeling groene en blauwe diensten zijn de duinboeren het loket voor de veldcoördinator.
Voor het gebied dat valt binnen de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Haaren, Vught en Heusden kunnen grondeigenaren zich aanmelden voor deelname aan de regeling groene en blauwe diensten.

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen via projectbureau Orbis met StevenHaarbosch.  steven@projectbureauorbis.nl

Voor de gemeente Waalwijk en Dongen is dit Meewis Millenaar.  meeuwis.millenaar@telfort.nl

Documenten

Biodiverse Brabantse Boerenerven

Naam: Biodiverse Brabantse Boerenerven1
Looptijd: 2011-2012
Projectpartners: Plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogeind in samenwerking met de drie nationale landschappen Maashorst, Groene woud en Brabantse wal. Het project wordt tevens gekoppeld aan het project Alfabouw van ZLTO.
Gefinancierd door: LIB, Agentschap.nl en provincie noord-brabant

Doel

Met een biodiverser boerenerf een werkplek waar meer te genieten valt van de natuur en steentje wordt bijgedragen aan het behoud van diersoorten die zich thuis voelen op (afhankelijk zijn van) het boerenerf.

Het project Biodiverse Brabantse Boerenerven streeft naar het verhogen van de biodiversiteit op en nabij boerenerven, campings, maneges en andere ondernemers in het buitengebied.

Hierbij ligt de focus op

 • Versterken van de Biodiversiteit op en in de nabijheid van erven
 • Het nut van biodiversiteit benoemen en uitdragen
 • Biodiversiteit zichtbaar maken en uitdragen aan betrokkenen en buitenstaanders

Resultaten

Voor de deelnemers worden op maat gesneden inrichtingsplannen gemaakt. Biodiversiteit op het boerenerf is meer dan een “overhoekje met bloemen”. Samen met de boer wordt gekeken naar mogelijkheden om biodiversiteit te integreren op het hele erf. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld het vervangen van exotische heggen zoals coniferen of Laurier met inheemse soorten. Intensief gemaaide of zelfs doodgespoten hoeken inzaaien met een bont grasmengsel en later maaien, laagstam fruit vervangen door hoogstamfruit, etc. etc.

Het resultaat van dit project is vier ingerichte boerenerven rond de Loonse en Drunense Duinen, een aantal (max. drie) ingerichte boerenerven in de Maashorst, drie ingerichte boerenerven rond Leenderstrijp, een aantal (max. drie) ingericht boerenerf op de Brabantse Wal en twee in het Groene Woud.

Deze boeren worden voorgelicht over biodiversiteit op het boerenerf en het beheer van het erf. Vervolgens dienen ze als ambassadeurs voor het uitdragen van het biodiverse boerenerf.

Via diverse media en internet wordt het verhaal van de biodiverse boerenerven uitgedragen. Ook de boeren krijgen informatie op het erf waarmee ze geïnteresseerde collega’s kunnen voorlichten.

Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind Leende